Home » Materialen » Messen en gereedschap » Messen » Messen en de wet

Messen en de Wet

Omdat een mes gebruikt kan worden als wapen -met dat doel is het immers mede voor ontwikkeld- is het hebben van en het gebruik van messen vastgelegd in de wet wapens en munitie.

In dit deel van deze rubriek wil ik je dan ook informatie bieden over wat er wel en niet mag volgens de wet. Uiteraard kun je er over het algemeen vanuit gaan dat als je een mes in een winkel koopt, je het ook daadwerkelijk mag hebben in Nederland. Dat wil echter niet zeggen dat je er zo maar mee over straat mag lopen.

Lees de onderstaande wettekst dus eens rustig door en je zult zien wat er zoal komt kijken bij het kopen en hebben van een flink mes voor je buitensport-activiteiten.

Messen volgens de wet:

Ballistisch mes
Een mes waarvan het lemmet, al dan niet tezamen met het heft, door middel van lucht-, gas- of veerdruk rechtstandig uit een geleidingscilinder wordt gedreven.
Stiletto
Een opvouwbaar mes waarvan het lemmet door een druk-, of vergelijkbaar ontgrendelingsmechanisme zijdelings scharnierend uit het heft wordt gebracht.
Valmes
Een mes waarvan het lemmet door een druk- of vergelijkbaar ontgrendelingsmechanisme, dan wel door een zwaaibeweging rechtstandig uit het heft wordt gebracht.
Vilmes
Een niet-opvouwbaar mes waarvan het heft zeer kort is, haaks op het lemmet staat, en dat is bestemd om bij gebruik in de palm van de hand te worden gehouden, terwijl het lemmet tussen de vingers door naar buiten steekt.
Vlindermes
Een mes waarvan het heft in de lengterichting in tweeën is gedeeld en waarvan het lemmet naar buiten wordt gebracht door elk van de delen van het heft in tegenovergestelde richting zijdelings open te vouwen.

Delen van de Wet Wapens en Munitie die betrekking hebben op messen.


Sectie 1. Algemene bepalingen

   

Artikel 1
---------------------------------------------------------------------------------
(...)
Bevat geen relevante informatie met betrekking tot messen. Betreft voornamelijk uitleg over wat wordt verstaan onder de minister, de korpschef, munitie, een vuurwapen, etc.
(...)

Artikel 2
---------------------------------------------------------------------------------
1. Wapens in de zin van deze wet zijn de hieronder vermelde of overeenkomstig dit artikellid aangewezen voorwerpen, onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Categorie I
  • 1°. stiletto's, valmessen en vlindermessen;
  • 2°. andere opvouwbare messen, indien:
   a. het lemmet meer dan een snijkant heeft; of
   b. de lengte in opengevouwen toestand langer dan 28 cm is;
  • 3°. boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor vuurwapens;
  • 4°. blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;
   (...)
  • 7°. andere door Onze Minister aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn.
 • Categorie II
  • (...)
  • Deze categorie bevat vuurwapen en explosieven.
  • (...)
 • Categorie III
  • (...)
  • 3°. werpmessen;
  • (...)
 • Categorie IV
  • 1°. blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder categorie I;
  • 2°. degens, zwaarden, sabels en bajonetten;
  • (...)
  • 6°. bij regeling van Onze Minister aangewezen voorwerpen die geschikt zijn om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen;
  • 7°. Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel zijn bestemd dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.
(...)
De rest van dit artikel gaat over munitie.
(...)

Artikel 3
---------------------------------------------------------------------------------
1. De bepalingen betreffende wapens zijn mede van toepassing op onderdelen en hulpstukken die specifiek bestemd zijn voor die wapens en van wezenlijke aard zijn.
(...)

Artikel 3a
---------------------------------------------------------------------------------
(...)
Het betreft hier de ontheffingen voor politie en krijgsmacht.
(...)

Artikel 4
---------------------------------------------------------------------------------
Onze Minister kan van bij of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften of verboden vrijstelling of, op daartoe strekkend verzoek, ontheffing verlenen voor daarbij te omschrijven wapens of munitie, behorend tot een van de volgende groepen:
a. wapens die niet voor gebruik als zodanig geschikt te maken zijn;
b. wapens die het karakter dragen van oudheden;
c. andere wapens, voor zover deze bestemd zijn voor dan wel deel uitmaken van een verzameling of een wandversiering;
(...)
e. toestellen en voorwerpen voor beroepsdoeleinden;
f. monster-, demonstratie- of testmateriaal en rekwisieten;
(...)

Artikel 5 t/m 8
---------------------------------------------------------------------------------
(...)
Het betreft hier zaken als ontheffingen en wat te doen met wapen (linveren bij korpschef, inbeslagname, etc.)
(...)


Sectie 2. Erkenning

   

(...)
Het betreft hier de erkenningen die gelden. Bijvoorbeeld dat voor sommige beroepen (wapensmid) men wel in het bezit mag zijn van meerdere wapens mits goed opgeborgen, etc.
(...)


Sectie 3. Bepalingen voor wapens van categorie I

   

Artikel 13
---------------------------------------------------------------------------------
1. Het is verboden een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, te doen binnenkomen of te doen uitgaan.
(...)


Sectie 4. Binnenkomen en uitgaan van wapens en munitie van de categorieën II en III

   

(...)
Deze categorieën bevatten nagenoeg geen messen (alleen werpmessen) en zijn dus niet van toepassing.
(...)


Sectie 5. Vervoer van wapens en munitie van de categorieën II en III

   

(...)
Deze categorieën bevatten nagenoeg geen messen (alleen werpmessen) en zijn dus niet van toepassing.
(...)


Sectie 6. Voorhanden hebben en dragen van wapens en munitie van de categorieën II, III en IV

   

Artikel 26
---------------------------------------------------------------------------------
1. Het is verboden een wapen of munitie van de categorieën II en III voorhanden te hebben.
(...)
5. Het is personen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt verboden een wapen van categorie IV voorhanden te hebben.
(...)

Artikel 27
---------------------------------------------------------------------------------
1. Het is verboden een wapen van de categorieën II, III en IV te dragen.
(...)

Artikel 28 t/m 30
---------------------------------------------------------------------------------
(...)
Betreft mogelijk verlof voor het wel dragen van wapens en munitie behorend tot categorie III.
(...)


Sectie 7. Overdracht en verkrijging van wapens en munitie van de categorieën II, III en IV

   

Artikel 31 en 32
---------------------------------------------------------------------------------
(...)
Vertelt dat het verboden is om wapens en munitie behorende tot de categorieën II en III te verkopen, over te dragen, etc.
(...)

4. Het is verboden een wapen van categorie IV over te dragen aan een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.


Sectie 8. Veiligheidseisen

   

Artikel 33
---------------------------------------------------------------------------------
(...)
Betreft het feit dat wapens altijd goed moeten worden opgeborgen en alleen op een dusdanige manier mogen worden vervoerd dat ze niet direct voor handen zijn. Messen moeten in de winkel dus altijd goed worden verpakt als deze worden verkocht.
(...)


Sectie 9. Beroep

   

Artikel 34 t/m 37
---------------------------------------------------------------------------------
(...)
Vertelt hoe het beroep inzake ontheffingen en verloven is geregeld in de wet.
(...)


Sectie 10. Bepalingen over de uitvoering van de wet

   

Artikel 38 t/m 44
---------------------------------------------------------------------------------
(...)
Vertelt wat er allemaal kan worden gedaan om deze wet uit te voeren (in beslagname, etc.).
(...)


Sectie 11. Toezicht en Opsporing

   

Artikel 45 t/m 53
---------------------------------------------------------------------------------
(...)
Vertelt wie bevoegd is om toezicht te houden op naleving van deze wet en wie kan opsoren, aanhouden en inbeslagnemen. Over het algemeen betreft het de politie in het algemeen (toezicht, opsoren, etc.) en de korpschef in het bijzonder (besluiten tot in beslagname).
(...)


Sectie 12. Strafbepalingen

   

Artikel 54 t/m 56
---------------------------------------------------------------------------------
(...)
Variërend van geldboetes voor kleine overtredingen tot gevangenisstraf voor grotere misstappen.
(...)


Sectie 13. Slotbepaling

   

Artikel 57 t/m 65
---------------------------------------------------------------------------------
(...)
Vertelt dat deze wet geldt als zijn de Wet wapens en munitie, afgekort WWM.
(...)

Vragen over de messen en de wet?

Heb je vragen over de wet en messen, vraag het dan aan de politie.